Suomen Jalkakirurgiayhdistys ry
Säännöt

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS 25.11.2012, päivitetty 2019

Yhdistysrekisteri

 

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen jalkakirurgiayhdistys, jonka epävirallinen lyhenne on SuoJalka. Kansainvälisissä yhteyksissä yhdistys voi käyttää englanninkielistä nimeä Finnish Foot and Ankle Society (FFAS).

Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

Yhdistyksen kieli on Suomi.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistys on yhdistyslain alainen ja taloudelliseen hyötyyn pyrkimätön. Sen tarkoituksena on ylläpitää ja edistää jalkakirurgista ja kävelyn häiriöihin liittyvää erityisosaamista kirurgian eri osa-alueilla, yhdistää tällä alalla työskenteleviä lääkäreitä sekä edistää jäsentensä välistä kollegiaalisuutta jalkakirurgian osaamisalueella.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, esitelmätilaisuuksia ja jäsenilleen kurssitoimintaa sekä osallistuu alan koulutustoimintaan ja tutkimukseen Suomessa ja ulkomailla. Yhdistys antaa tarvittaessa alaa koskevia lausuntoja ja se voi ottaa osaa julkiseen keskusteluun sekä harrastaa alaa koskevaa julkaisutoimintaa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys kerää jäsenmaksuja. Lisäksi yhdistys voi järjestää tieteellisten kokousten yhteydessä maksullisia näyttelyitä. Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia tai testamentteja ja se voi perustaa lahjoituksin tai muuten kertyneitä varojaan varten rahastoja, joiden tarkoituksena on tukea edellä mainittuja toimintoja. Suojalan hallitus voi jakaa stipendejä harkintansa mukaan jäsenille ja poikkeustapauksissa muille kuin jäsenille.

3. Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi hallitus voi kutsua Suomessa laillistetun lääkärin, jolla on kirurginen koulutus tai joka on erikoistumassa kirurgiselle erikoisalalle, ja joka on osoittanut kiinnostusta ja ammatillista osaamista jalkakirurgian alalla, ja jota kaksi yhdistyksen jäsentä suosittelee. Jäsenyys astuu voimaan heti hallituksen päätöksen jälkeen. Yhdistyksen jäsenen pitää hyväksyä yhdistyksen tarkoitus ja säännöt.

Yhdistyksen ulkojäseneksi voi hallitus kutsua kahden yhdistyksen jäsenen suositteleman, muun terveydenhuollon ammattihenkilön tai Suomen kansalaisuutta vailla olevan ulkomaisen lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattihenkilön, joka on toiminnallaan osoittanut kiinnostusta ja ammatillista osaamista jalkakirurgian a1alla. Ulkojäsenellä on yhdistyksessä jäsenmaksuvelvollisuus mutta ei äänioikeutta.

Yhdistyksen hallitus voi myöntää kunniajäsenyyden henkilölle, joka erityisen ansiokkaasti on edistänyt yhdistyksen tarkoitusperiä. Kunniajäsenen valinta päätetään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Kunniajäsenellä on äänioikeus yhdistyksen kokouksissa, mutta hänet on vapautettu yhdistyksen jäsenmaksusta.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Jäsen katsotaan yhdistyksestä eronneeksi, jos hän on jättänyt kahtena vuonna jäsenmaksun maksamatta.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyltään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Yhdistyksen varsinaisilta jäseniltä ja ulkojäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat vuosikokouksessa valitut toimihenkilöt (puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja, koulutusvastaava) sekä 4-6 muuta varsinaista jäsentä, joille voidaan osoittaa muita erikseen määritettäviä vastuualueita. Varajäseniä ei valita.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja, tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai rahastonhoitaja.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tili- ja toimintakausi alkaa lokakuun 1. päivänä ja päättyy syyskuun 30. päivänä. Yhdistyksen tilit, tarkastaa sitä varten vuosikokouksen valitsemat kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä marras-huhtikuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista vuorokautta ennen kokousta kirjeitse tai sähköpostilla jäsenen ilmoittamalla osoitteella.

11. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksenvahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastaja
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen- neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

 

Hae Jäseneksi

Täytä hakemuslomake netissä.

Jäsenalue

Keskustelualue jäsenille

Ajankohtaista

Ajankohtaista

Suomen
Jalkakirurgiayhdistys ry

Y-tunnus 2349867-3
Yhteystiedot >